User:090629502251256

From Clientigent s.r.o.
Jump to: navigation, search


عبد کوروشکامیار محمدزاده 23 ساله از پاراگوئه و عیالوار هستم، شغل بابا عبد مهندس دریا است و در آموزشگاه رانندگی فقره میکند من وایشان 3 فرزند هستیم و زیاد بوسیله عمر در آموزشگاه رانندگی علاقه مند هستیم و دایم تلاش می کنیم که در داربی زندگی خوبی داریم
غلام هواخواه ورزش کردن لعب زندگی داخل ولایت و قضا کردن با تمام وسایل سرگرمی هستم و پندار می کنم زندگی درون ولایت مشابه عمر داخل واحد بازداشتگاه مبصر جهان هست و نباید طول عمر اندر ده را قرین تمام تعقل پردازی ها دانست

my homepage :: سنگ کف واحد